Απόφαση τροποποίησης ένταξης Εξοικονομώ: Ανοίγει ο δρόμος για 4ο κύκλο, εγγυοδοσία ασθενέστερων & Πρόγραμμα Φ/Β Στέγης

Με σημερινή απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών την οποία υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021, 2022» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με τη νέα τροποποίηση της απόφασης ένταξης, ανοίγει ο δρόμος, τόσο για τον επερχόμενο κύκλο “Εξοικονομώ 2023“, όσο και για το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», το πρόγραμμα των ενεργειακών κοινοτήτων Δήμων για τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά καθώς και τις δαπάνες εγγυοδοσίας για τα φτωχά νοικοκυριά και επιδότησης επιτοκίου για τους ωφελούμενους που θα λάβουν δάνειο στα Προγράμματα Εξοικονομώ.

Συγκεκριμένα, με τη σημερινή τροποποίηση έρχονται αλλαγές ως προς:

 1. το φυσικό αντικείμενο του έργου με την προσθήκη επτά (7) νέων υποέργων (Υποέργα 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16) προκειμένου να συμπεριληφθούν:
  1. ο 4ος Κύκλος του Προγράμματος «Εξοικονομώ» για το έτος 2023,
  2. οι δαπάνες εγγυοδοσίας για τα φτωχά νοικοκυριά και επιδότησης επιτοκίου για τους ωφελούμενους που θα λάβουν δάνειο στα Προγράμματα Εξοικονομώ,
  3. το Πρόγραμμα των ενεργειακών κοινοτήτων Δήμων για τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά,
  4. το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και
  5. οι δαπάνες διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ για το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»,
 2. την προσθήκη του ΔΕΔΔΗΕ ως φορέα υλοποίησης/εταίρο για τα Υποέργα 15 και 16,
 3. την τροποποίηση του τίτλου και του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 2 και στην τροποποίηση του τίτλου και του οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 8, προκειμένου να είναι δυνατή η προκήρυξη και υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»,
 4. την προσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων 3 και 9, που αφορούν στην κάλυψη των δαπανών διαχείρισης της ΕΑΤ και του ΤΕΕ, με βάση τα συνολικά ποσά των τριών (3) Κύκλων του Προγράμματος Εξοικονομώ που περιλαμβάνονται στο τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου και
 5. την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου από 1.354.080.000,00 € σε 2.200.972.540,00 € (αύξηση κατά 846.892.540,00 €).

Έτσι, μετά την τροποποίηση, αξίζει να σημειωθεί πως η συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου διαμορφώνεται ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)

Το Πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στοχεύει στη βελτιστοποίηση του λειτουργικού ενεργειακού προφίλ των κτιρίων κατοικιών χρηματοδοτώντας ανακαινίσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και θα υλοποιηθεί σε 4 κύκλους (2020, 2021, 2022 και 2023). Συνίσταται στην παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες κατοικιών για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια τα οποία υφίστανται νόμιμα και χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες), με στόχο την αναβάθμισή τους τουλάχιστον κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες, τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι». Τα κίνητρα του Προγράμματος διαμορφώνονται ανάλογα με το εισόδημα του ωφελούμενου και ορίζονται επιλέξιμες εισοδηματικές κατηγορίες, με το ποσοστό επιδότησης να κλιμακώνεται αυξανόμενο από την υψηλότερη στη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία, με το μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης να αφορά στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κίνητρα για τη στήριξη ενεργειακά φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με διακριτό προϋπολογισμό για αυτόν τον τύπο νοικοκυριών με αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, παροχή δυνατότητας εγγυοδοσίας για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης.

Η παρούσα δράση αφορά στον 2ο, 3ο και 4ο κύκλο του Προγράμματος (Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, 2022 και 2023). Επίσης, αφορά στην υποστήριξη ενεργειακών κοινοτήτων Δήμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την κάλυψη των καταναλώσεων ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, καθώς και στην υποστήριξη καταναλωτών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με δυνατότητα συνδυασμού με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία).

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

Κατόπιν, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος. Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Α΄ΠΕΑ που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μετά την 1/2/2020.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα παραμένει ανοιχτό, θα διενεργηθεί έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν και οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά αναγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος, λαμβάνοντας σειρά κατάταξης και θα χρηματοδοτούνται οι αιτήσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων πόρων του προγράμματος, όπως αυτοί κατανέμονται στον αντίστοιχο Οδηγό.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διενεργείται επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή (διαφορετικό από τον Ενεργειακό επιθεωρητή που συνέταξε το Α’ ΠΕΑ), και εκδίδεται νέο ΠΕΑ. (Β’ ΠΕΑ). Βάσει του Β’ ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας, και του ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται η καταβολή των κινήτρων του Προγράμματος στους Ωφελούμενους.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η αμοιβή για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος.

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *