Νέο Σχέδιο Νόμου: Προθεσμίες ψηφιοποίησης οικοδομικών αδειών, παράταση αυθαιρέτων & ηλεκτρονικές χορηγήσεις εγκρίσεων

Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το μεγέθους 342 σελίδων νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”.

Μεταξύ άλλων, με το νομοσχέδιο εισάγονται νέες ρυθμίσεις που αφορούν στην έκδοση οικοδομικών & άλλων αδειών

Αναλυτικά:

Άρθρο 215

Θεσμοθετείται η υποχρέωση ψηφιοποίησης των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών το αργότερο μέχρι 31.12.2023 και καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι. Δίδεται επιπροσθέτως η δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία το αργότερο μέχρι τέλος του 2025 και με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών να ανατεθεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν ως προς την αρχειοθέτηση, χρήση (π.χ. λήψη αντιγράφων) και ασφάλεια του φυσικού αρχείου από φθορά ή καταστροφή αυτού, ενώ παράλληλα υφίσταται συγκεντρωμένο το εν λόγω αρχείο στο πληροφοριακό σύστημα.

Άρθρο 216

Θεσμοθετείται η χορήγηση με ηλεκτρονικό τρόπο των εγκρίσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια. Στην παρ. 1 προσδιορίζονται οι εγκρίσεις αυτές και στην παρ. 2 η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους φορείς που χορηγούν τις εγκρίσεις αυτές προκειμένου να υλοποιηθεί η υποχρέωση αυτή. Στην παρ. 3 τίθεται το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που πρέπει να τηρηθεί και στην παρ. 4 δίδεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Άρθρο 217

Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης λόγω του κορωνοϊού COVID-19, οι μηχανικοί αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να τα υποβάλλουν εμπροθέσμως. Ως εκ τούτου κατέστη αναγκαία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών στις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013 κατά ένα έτος ως ακολούθως:

  1. για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2015, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 8.2.2022
  2. για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 8.5.2022
  3. για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 8.8.2022.

Άρθρο 218

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για τα κτίρια του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου Αμαρουσίου και συγκεκριμένα το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens», το συγκρότημα κατοικιών «ΗΛΙΔΑ» και το κτίριο γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER», σε συνέχεια της έκδοσης του π.δ. 24/2020 (Δ’ 91) «Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του ΕΧΣ, έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος». Το πολεοδομικό και αδειοδοτικό καθεστώς της περιοχής είχε υπαχθεί στο άρθρο 6 του ν. 3207/2003 με βάση το οποίο, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν η θέση και η διάταξη των κτιρίων και ορίσθηκε ότι η έγκριση αυτή επέχει θέση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την ολυμπιακή και μεταολυμπιακή χρήση του έργου. Το αδειοδοτικό αυτό καθεστώς ανατράπηκε, όμως, με την απόφαση ΣτΕ 376/2014 με την οποία ακυρώθηκε η αρχική οικοδομική άδεια για το σύνολο των κατασκευών, καθώς κρίθηκε ανίσχυρο το επίμαχο άρθρο 6 του ν. 3207/2003.

Μετά από την έκδοση του παραπάνω διατάγματος, η περιοχή διαθέτει πλέον το κατάλληλο και αναγκαίο χωροταξικό και πολεοδομικό υπόβαθρο, προκειμένου να τακτοποιηθεί κάθε διοικητική εκκρεμότητα που επιβαρύνει την περιοχή και τους ιδιοκτήτες για πολλά χρόνια. Ωστόσο, με δεδομένο ότι έχει διαμορφωθεί από μακρού χρόνου η υφιστάμενη πραγματική κατάσταση, οι γενικές διατάξεις δεν είναι κατάλληλες να καλύψουν την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Λόγω της ανεπάρκειας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, προτείνεται ειδική διαδικασία για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των κτιρίων και κατασκευών που βρίσκονται στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου. Για το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση, προβλέπεται στην παρ. 1 η έκδοση νέας έγχαρτης οικοδομικής άδειας, για το σύνολο του κτιρίου, με την υποβολή φακέλου στο Τμήμα Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την ίδια άδεια παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται, προκειμένου το κτίριο να προσαρμοστεί στο παραπάνω π.δ.. Σημειώνεται ότι ο φάκελος που υποβάλλεται περιέχει δικαιολογητικά αντίστοιχα με αυτά που απαιτούνται για την ανέγερση κτιρίου, ώστε να ελεγχθεί εκ νέου από τις αρμόδιες αρχές η τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι πρόκειται για ένα κτήριο κτίριο που λειτουργεί υφίσταται επί 15ετία και στο οποίο λειτουργούν πέραν των 200 καταστημάτων. Στις παρ. 2 και 3, ειδικά για τα κτίρια κατοικιών του οικιστικού συγκροτήματος ΗΛΙΔΑ, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 250 ιδιοκτησίες, προβλέπεται η έκδοση ειδικής διαπιστωτικής πράξης, με την οποία η Διοίκηση διαπιστώνει ότι οι εν λόγω κατασκευές τηρούν τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και προδιαγραφές του π.δ.. Η διαπιστωτική αυτή πράξη, η οποία εκδίδεται με βάση συγκεκριμένη διαδικασία και προϋποθέσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επέχει θέση οικοδομικής άδειας και ανατρέχει στον κρίσιμο χρόνο της αρχικής κατασκευής. Αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή για τα κτήρια κατοικιών προτείνεται και για το κτίριο γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER», καθώς και αυτό αποτελεί υφιστάμενο κτίριο, για το οποίο είναι πρακτικά αδύνατη η έκδοση οικοδομικής άδειας με βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 219

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου περί προστατευόμενων περιοχών παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατά καιρούς ερμηνεία των ίδιων κατά βάση διατάξεων της νομοθεσίας, η οποία δυσχεραίνει τη διαμόρφωση καθαρής και σαφούς άποψης περί του πρακτέου στο πλαίσιο της μελέτης στην περίπτωση ειδικών προτάσεων δημοσίου ενδιαφέροντος αξιοποίησης έκτασης εντός των ζωνών ή περιοχών προστασίας (όπως π.χ. ήπιων οργανωμένων μορφών οικολογικού τουρισμού, έργων πολιτισμού, αναβάθμισης εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα) Για την προστασία των περιοχών απαιτείται να ρυθμιστεί η διαδικασία σχεδιασμού και ελέγχου σε περιοχές προστασίας για έργα δημοσίου ενδιαφέροντος εντός μεταβατικού σταδίου έως την ολοκλήρωση εκπόνησης και έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του ν.4685/2020 (Α’ 92). Για τον ανωτέρω σκοπό προωθείται διάταξη, όπου:

α) Με την παρ. 1 αυτής ορίζεται ότι εξαιρετικά έως την ολοκλήρωση και έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του άρθρου 21 του ν.1650/1986 (Α’ 160) στις περιπτώσεις καθορισμένων ζωνών προστασίας από ειδικά διατάγματα χρήσεων γης ή περιοχών Προστασίας της Φύσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986, εξαιρουμένων των ζωνών και περιοχών απολύτου προστασίας, με Προεδρικό Διάταγμα να καθορίζεται υπο-περιοχή ή υπο-ζώνη προστασίας στις περιπτώσεις αναπτύξεως προτάσεων δημοσίου ενδιαφέροντος με εξειδίκευση ή και τροποποίηση των υφιστάμενων όρων. Με το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται πέραν των άλλων ειδικοί κανόνες άσκησης δραστηριοτήτων ή υλοποίησης τεχνικών έργων.

β) Με την παρ. 2 ορίζεται ότι για τη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος πέραν των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία υποβάλλεται ειδική μελέτη και καθορίζει το περιεχόμενο αυτής. Σε κάθε περίπτωση η προώθηση της διαδικασίας εγκρίσεως θα πραγματοποιείται κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του άρθρου 4 του ν.4447/2016 (Α’ 241), ως ισχύει.

γ) Με την παρ. 3 ορίζεται ότι περιπτώσεις που εκπονείται σχέδιο που εντάσσεται στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια αυτό ενσωματώνεται στα Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.

δ) Τέλος, με την παρ. 4 ορίζεται ότι σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτείται να καθοριστούν ειδικότερες προδιαγραφές της ως άνω μελέτης υπο-περιοχής ή υπο-ζώνης δύναται να εκδίδεται σχετική Υπουργική Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 220

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται, εντός του πλαισίου που έχουν θέσει οι διατάξεις του Συντάγματος και ειδικότερα η παρ. 1 του άρθρου28, η από 8.11.1968 Σύμβαση της Βιέννης, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1604/1986 (Α’ 81) και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με τον ν. 4266/2014 και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) η ρύθμιση της υπαίθριας διαφήμισης εντός των ζωνών αεροδρομίων. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτρέπεται ειδικά στα αεροδρόμια η υπαίθρια διαφήμιση στους δρόμους πρόσβασης που βρίσκονται εντός της ζώνης αεροδρομίου.

Η ως άνω ρύθμιση αποτελεί το προϊόν της στάθμισης μεταξύ της απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999 (Α’ 224) και του δικαιώματος της πληροφόρησης και της οικονομικής ελευθερίας, καθώς με αυτήν, αφού λαμβάνεται υπ’ όψιν α) το γεγονός ότι τα διερχόμενα μέσα μεταφοράς δεν κινούνται με αυξημένη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μην υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι για την δημόσια οδική ασφάλεια και β) ότι οι ζώνες αεροδρομίων και οι περιοχές που συνορεύουν με αυτές συνιστούν μια ιδιόμορφη οργανωμένη περιοχή με ειδικές χρήσεις, δραστηριότητες και ειδικές ανάγκες με πυρήνα το αεροδρόμιο, ικανοποιούνται συμμέτρως αφενός, η δημόσια ασφάλεια και αφετέρου, τα δικαιώματα της πληροφόρησης και της ελεύθερης άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 επιτρέπεται ειδικώς σε τμήματα κατά μήκος χαρακτηρισμένων εθνικών ή επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων πρόσβασης σε αεροδρόμια, τα οποία βρίσκονται εντός της ζώνης αεροδρομίου η προβολή υπαίθριας διαφήμισης. Η παρ. 2 παρέχει εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς, μετά από γνώμη των φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αεροδρομίων να ρυθμίσουν, για κάθε αεροδρόμιο, τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις τοποθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων, τις αποστάσεις τους από τον άξονα της οδού ή του αυτοκινητοδρόμου, τις επιβαλλόμενες μεταξύ τους αποστάσεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια

Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 των προτεινόμενων διατάξεων ορίζεται ότι οι σχετικοί όροι καθορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Επιπροσθέτως με την παρ. 4 ορίζεται ότι το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης ανήκει στον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Τέλος, με την παρ. 5 διευκρινίζεται ότι ο ν. 2946/2001 (Α’ 224), που αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την άσκηση της δραστηριότητας προβολής υπαίθριας διαφήμισης, ισχύει και για την υπό ρύθμιση προβολή υπαίθριας διαφήμισης σε ζώνες αεροδρομίων, στο μέτρο που δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτές (π.χ. οι διατάξεις για τους χώρους στους οποίους απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης, διαδικασία άδειας, διοικητικές κυρώσεις κ.ά.).

Άρθρο 221

Με το άρθρο 221 παρατείνεται η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α’ 203), οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 ως την 31.12.2021, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με απόφασή του να παρατείνει, την ανωτέρω προθεσμία, εφόσον απαιτείται, μέχρι και τρία (3) έτη από τη λήξη της.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις προτεινόμενες διατάξεις:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 215
Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών

1. Οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, ψηφιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η.12.2023. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2025.

2. Η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Άρθρο 216
Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών

1. Οι κάθε είδους εγκρίσεις τρίτων φορέων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια, χορηγούνται από αυτούς αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες . Οι εγκρίσεις αυτές είναι οι εξής:

α) Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)/Σ.Α. Αιγαίου

β) Έγκριση Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.)/ΚΕ.Σ.Α. Αιγαίου/ΚΕ.Σ.Α. Μακεδονίας Θράκης

γ) Έγκριση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

δ) Έγκριση Περιφερειακού ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

ε) Έγκριση Kεντρικού ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

στ) Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

ζ) Έγκριση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων)

η) Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

θ) Απαίτηση υποσταθμού ρεύματος από Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

ι) Έγκριση οριοθέτησης υδατορέματος

ια) Έγκριση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

ιβ) Έγκριση Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας για γη υψηλής παραγωγικότητας

ιγ) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης

ιδ) Βεβαίωση Εταιρείας Παροχής Αερίου

ιε) Έγκριση ΔΕΗ για απόσταση από καλώδια υψηλής τάσης

ιστ) Έγκριση υψομέτρου

ιζ) Έγκριση οριοθέτησης αιγιαλού

ιη) Πρωτόκολλο αδυνάτου τακτοποίησης

ιθ) Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων

κ) Έγκριση υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας/Νοσοκομείου

Οι απαιτούμενες εγκρίσεις μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Οι φορείς που χορηγούν τις εγκρίσεις της παρ. 1 υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 (έξι) μηνών, να δηλώσουν στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον τρόπο ηλεκτρονικής χορήγησης των ανωτέρω εγκρίσεων ως εξής:

α) Εφόσον διαθέτουν οι ίδιοι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης αιτήσεων με πανελλαδική κάλυψη, παρέχουν διεπαφή διαλειτουργικότητας προς το σύστημα e-Άδειες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής:

αα) Υποβολή αίτησης με εφαρμογή κανόνων πληρότητας,

αβ) παρακολούθηση αίτησης σε επίπεδο οργανικής μονάδας και μέχρι φυσικού προσώπου,

αγ) παρακολούθηση παρατηρήσεων και υποβολή συμπληρωματικής ή/και αναθεωρημένης αίτησης,

αδ) παραλαβή ηλεκτρονικού αντιγράφου της αιτούμενης έγκρισης.

β) Αν δεν διαθέτουν ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης αιτήσεων με πανελλαδική κάλυψη, ο πάροχος του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει υποσύστημα στο e-Άδειες, μέσω του οποίου να υλοποιούνται τα εξής:

βα) Πρόσβαση με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για όσους υπαλλήλους ορίσει η κάθε υπηρεσία,

ββ) διάθεση περιβάλλοντος/λειτουργικότητας απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης στους υπαλλήλους/χρήστες της κάθε υπηρεσίας από τον διαχειριστή χρηστών της υπηρεσίας. Πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιβάλλον/λειτουργικότητα έχουν οι διαχειριστές χρηστών της υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο Σύστημα Μητρώου Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) ώστε να εκχωρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα e-Άδειες στους υπαλλήλους του φορέα τους.

βγ) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης,

βδ) αποτύπωση της διοικητικής δομής της υπηρεσίας με βάση γεωχωρικά δεδομένα,

βε) εφαρμογή κανόνων πληρότητας,

βστ) παρακολούθηση αίτησης σε επίπεδο οργανικής μονάδας και μέχρι φυσικού προσώπου,

βζ) παρακολούθηση παρατηρήσεων και υποβολή συμπληρωματικής ή αναθεωρημένης αίτησης

βη) παραλαβή ηλεκτρονικού αντιγράφου της αιτούμενης έγκρισης.

3. Μετά την επιλογή του τρόπου υποδοχής αιτημάτων και διαχείρισης εγκρίσεων που περιγράφεται στην παρ. 2, η υπηρεσία έκδοσης της έγκρισης και ο πάροχος του συστήματος e-Άδειες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την υλοποίηση των προβλέψεων των περ. α και β της παρ. 2 εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων του παρόντος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων αυτών.

Άρθρο 217
Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση

Οι προθεσμίες της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), παρατείνονται από τότε που είχαν λήξει και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174), περί αυθαίρετης δόμησης, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και αυθαιρέτων, που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

α) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,

β) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,

γ) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,

δ) 8.5.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,

ε) 8.8.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.»

Άρθρο 218
Έκδοση οικοδομικών αδειών για τα κτίρια του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου Αμαρουσίου

1. H προσαρμογή του Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του άρθρου 6 του ν. 3207/2003 (Α’ 302) στο από 24.2.2020 π.δ. (Δ’ 91) γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Για το κτίριο που βρίσκεται εντός του Τομέα Ι του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής (ΡΣΕ), το οποίο εγκρίθηκε με το από 24.2.2020 π.δ., εκδίδεται οικοδομική άδεια από το Τμήμα Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) αίτηση του κυρίου του ακινήτου με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων των εργασιών προσαρμογής,

αβ) έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ,

αγ) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για το ακίνητο,

αδ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,

αε) αρχιτεκτονική μελέτη,

αστ) μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία,

αζ) στατική μελέτη,

αη) μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

αθ) μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,

αι) μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης των εργασιών προσαρμογής,

αια) μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,

αιβ) μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την πυροπροστασία,

αιγ) μελέτη καύσιμου αερίου εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου,

αιδ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, σύμφωνα με το π.δ. 305/1996 (Α’ 212),

αιε) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΣΕΔ σε ατομική βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

αιστ) συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό καταχώρισής της στο οικείο κτηματολογικό γραφείο,

αιζ) αιτιολογική έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210),

αιη) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ Δημοσίου, e-ΕΦΚΑ και δήμου,

αιθ) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και τον Φόρο Επιτηδεύματος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής,

ακ) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την αποτύπωση της τελικής μορφής του κτιρίου, και

ακα) διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την αποτύπωση της τελικής μορφής του κτιρίου.

β) Για τους σκοπούς έκδοσης της οικοδομικής άδειας, στις παραπάνω μελέτες το κτίριο του Τομέα Ι αντιμετωπίζεται ως υφιστάμενο, τα δε δικαιολογητικά των περ. αε), αζ), αη), αια) και αιβ) αποτυπώνουν τόσο τις εργασίες προσαρμογής στο από 24.2.2020 π.δ., όσο και την τελική μορφή του συνόλου του κτιρίου.

2. Αφού η υπηρεσία ελέγξει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών της παρ.1 εκδίδεται η άδεια από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. H άδεια του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση οικοδομικής άδειας και για το σύνολο του κτιρίου του Τομέα Ι και ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής του, αποτελεί δε νόμιμο έρεισμα για την έκδοση κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για τη λειτουργία του κτιρίου.

3. Η άδεια της παρ. 2 έχει διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια και αναθεωρείται και ενημερώνεται στις περιπτώσεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με τη διαδικασία των παρ. 1 και 2 του παρόντος.

4. Ο έλεγχος εφαρμογής της οικοδομικής άδειας πραγματοποιείται σε ένα (1) στάδιο (τελικό) από δύο (2) ελεγκτές δόμησης από το μητρώο ελεγκτών της κατηγορίας ΙΙΙ του άρθρου 156 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά τα άρθρα 44 επ. του ν. 4495/2017.

5. Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το Τμήμα Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής και θεωρεί την οικοδομική άδεια.

6. Για τα κτίρια κατοικίας και τις συναφείς κατασκευές εντός των Τομέων ΙΙ και ΙΙΙ του ως άνω ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής (ΡΣΕ), εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράξη, με την οποία διαπιστώνεται η νομιμότητά τους κατά τον κρίσιμο χρόνο της αρχικής τους κατασκευής, υπό την ακόλουθη διαδικασία και προϋποθέσεις:

α) Ο φορέας υλοποίησης του σχεδίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 24/2020, υποβάλλει αίτημα στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την αίτηση αυτή, ο φορέας συνυποβάλλει τεχνική έκθεση και σχετικά διαγράμματα κλίμακας 1:500 ή 1:200 ή 1:1.000, που συνοδεύονται από βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού ότι τα κτίρια κατοικίας και οι συναφείς κατασκευές, όπως αδειοδοτήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου δυνάμει των μελετών και διαγραμμάτων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3207/2003 (Α’ 302), εναρμονίζονται με τα όρια, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, όπως αυτά καθορίστηκαν ειδικά για τους Τομείς ΙΙ και ΙΙΙ, με τα άρθρα 6 και 7 του από 24.2.2020 π.δ..

β) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών η υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και διαβιβάζει την αίτηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του άρθρου 24 του ν. 4495/2017. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο φάκελος θεωρείται πλήρης και εισάγεται απευθείας στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..

γ) Το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συνεδριάζει υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών, για να εξετάσει την αίτηση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα κτίρια και οι εν γένει κατασκευές στον Τομέα αυτό, όπως αποτυπώνονται στα διαγράμματα της παρ. 1, τηρούν τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και προδιαγραφές του από 24.2.2020 π.δ., το Συμβούλιο εκδίδει εισήγηση για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι το Συμβούλιο έχει εκδώσει θετική εισήγηση.

δ) Ο Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και την έκδοση της εισήγησης του τελευταίου. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ε) Η διαπιστωτική πράξη της παρούσας επέχει θέση οικοδομικής άδειας για όλα τα κτίρια κατοικίας και τις συναφείς κατασκευές εντός των Τομέων ΙΙ και ΙΙΙ του από 24.2.2020 π.δ. και ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής των κτιρίων και κατασκευών αυτών.

στ) Μετά την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης, για την εκτέλεση εργασιών, που αφορούν σε μεταβολές ή επεμβάσεις επί των κτιρίων κατοικίας και των συναφών κατασκευών εντός των Τομέων ΙΙ και ΙΙΙ, εφαρμόζεται το Πρώτο Κεφάλαιο του Τμήματος Β’ του ν. 4495/2017. Οι σχετικές διοικητικές πράξεις εκδίδονται ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ή ανά κτίριο ή ομάδες κτιρίων, εντός πάντως των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του από 24.2.2020 π.δ.. Δηλώσεις οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί για την τακτοποίηση αυθαιρέτων στο πλαίσιο του ν. 4495/2017 ή του ν. 4178/2013 (A’174) ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Για το κτίριο γραφείων που βρίσκεται εντός του Τομέα ΙΙΙ του ως άνω ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής (ΡΣΕ) εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράξη με την οποία διαπιστώνεται η νομιμότητά του κατά τον κρίσιμο χρόνο της αρχικής του κατασκευής, υπό τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 6. Η διαπιστωτική αυτή πράξη επέχει θέση οικοδομικής άδειας για το πιο πάνω κτίριο και ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής του. Μετά την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης, η εκτέλεση εργασιών επί του κτιρίου γραφείων επιτρέπεται, εντός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του από 24.2.2020 π.δ. (Δ’ 91) και κατόπιν τήρησης του Πρώτου Κεφαλαίου του Τμήματος Β’ του ν. 4495/2017.

Άρθρο 219
Καθορισμός υπο-περιοχής προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος

1. Έως την ολοκλήρωση και έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και στις προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986, εξαιρουμένων των ζωνών και περιοχών απολύτου προστασίας, ή στις περιπτώσεις καθορισμένων ζωνών προστασίας από ειδικά διατάγματα χρήσεων γης, δύναται να καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπο-περιοχή προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων, διασφαλίζοντας ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της ευρύτερης περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες σε σχέση με τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται, πέραν των άλλων όρων και περιορισμών για την ανάπτυξη της υπό-περιοχής, ειδικοί κανόνες άσκησης δραστηριοτήτων ή και υλοποίησης τεχνικών έργων.

2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 συμπληρωματικά των σχετικών διατάξεων του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) υποβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου:

α) Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), η οποία ακολουθεί τις προδιαγραφές των εν εξελίξει ΕΠΜ του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και εγκρίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς διασφάλιση της ακεραιότητας της ευρύτερης περιοχής και των στόχων διατήρησης. Αν οι ανωτέρω προηγηθούν της ολοκλήρωσης και έγκρισης των εν εξελίξει Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, αυτές λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη.

β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1225). Ως αρμόδια αρχή για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος νοείται η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του άρθρου 4 του ν. 4447/2016 (Α’ 241).

3. Αν εκπονείται σχέδιο που εντάσσεται στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, αυτό ενσωματώνεται στα προεδρικά διατάγματα που κατά περίπτωση προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 220
Υπαίθρια διαφήμιση σε ζώνες αεροδρομίων

1. Σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και σε αυτοκινητοδρόμους πρόσβασης εντός της ζώνης αεροδρομίου επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τον ν. 2946/2001 (Α’ 224).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ύστερα από γνώμη των φορέων διαχείρισης των αεροδρομίων και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ρυθμίζονται, για κάθε αεροδρόμιο, οι όροι και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης, στους χώρους όπου επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης, ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή τους, η μορφή, το μέγεθος και τα υλικά από τα οποία αυτά αποτελούνται, οι επιβαλλόμενες αποστάσεις από τον άξονα της οδού ή του αυτοκινητοδρόμου, από τη ρυμοτομική γραμμή και το κράσπεδο του πεζοδρομίου, οι επιβαλλόμενες αποστάσεις μεταξύ των πλαισίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χρήση των χώρων και την τοποθέτηση των πλαισίων αυτών. Με την ίδια απόφαση μπορεί επίσης να επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευών στους ανωτέρω χώρους, άλλης μορφής και τεχνολογίας, για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης τους.

3. Οι χώροι για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης της παρ. 1 καθορίζονται με απόφασή του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης του φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η αίτηση τεκμαίρεται ότι έχει εγκριθεί.

4. Το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης των χώρων που βρίσκονται εντός των ζωνών αεροδρομίων και καθορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, ανήκει στον φορέα όπου ανήκει η εκμετάλλευση και η διαχείριση του αεροδρομίου.

5. Κατά τα λοιπά, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με το παρόν, εφαρμόζεται ο ν. 2946/2001 (Α’ 224).

Άρθρο 221
Παράταση αδειών δόμησης σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές– Τροποποίηση παρ. 4 ν. 4258/2014

Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) και διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α’ 203), οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται ως την 31.12.2021. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται με απόφασή του να παρατείνει, την ανωτέρω προθεσμία, εφόσον απαιτείται, μέχρι και τρία (3) έτη από τη λήξη της.»

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *