Εξοικονομώ 2021: Οι 1.204 νέοι ωφελούμενοι της 12ης επίσημης απόφασης υπαγωγής

Σε συνέχεια της πρώτης επίσημης απόφασης υπαγωγής 5.737 ωφελούμενων, της δεύτερης επίσημης απόφασης υπαγωγής 3.039 ωφελούμενων, της τρίτης απόφασης υπαγωγής 1.402 ωφελούμενων, της τέταρτης απόφασης υπαγωγής 2.270 ωφελούμενων, της πέμπτης απόφασης υπαγωγής 4.011 ωφελούμενων, της έκτης απόφασης υπαγωγής 9.060 ωφελούμενων, της έβδομης απόφασης υπαγωγής 11.956 ωφελούμενων, της όγδοης απόφασης υπαγωγής 5.804 ωφελούμενων, της ένατης απόφασης υπαγωγής 8.545 ωφελούμενων, της δέκατης απόφασης υπαγωγής 3.187 ωφελούμενωνκαι της ενδέκατης απόφασης υπαγωγής 4.040 ωφελούμενων του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021», επισημοποιήθηκε και η δωδέκατη απόφαση υπαγωγής επιπλέον ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή υπάγονται επιπλέον 1204 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 21.537.135,89€ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 24.111.679,69€

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής, αποστέλλεται στον Ωφελούμενο Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής, με όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης, βάσει των στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, δύναται να διενεργήσει σε οποιοδήποτε στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των τελικών ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από τον Φορέα Υλοποίησης και θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο 8.4.

Σε περίπτωση δανείου ο Ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και ενενήντα (90) ημέρες από την ενημέρωση του ωφελούμενου για την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου. Σε περίπτωση όπου το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο με ευθύνη του ωφελούμενου, κινείται η διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος του κεφ. 7.5 και ο ωφελούμενος θα κληθεί να καλύψει την ιδιωτική Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια εάν το επιθυμεί, ειδάλλως η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος απαιτείται η δήλωση στο Πρόγραμμα τραπεζικού λογαριασμού εξυπηρέτησης της επιχορήγησης, όπου τα ποσά της άμεσης ενίσχυσης που θα διακινούνται είναι «ακατάσχετα» και δεσμευμένα για το σκοπό του προγράμματος. Στην περίπτωση της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με τραπεζικό δανεισμό, ο λογαριασμός εξυπηρέτησης δανείου δύναται να χρησιμοποιείται και ως λογαριασμός εξυπηρέτησης επιχορήγησης. Αν οι λογαριασμοί εξυπηρέτησης δανείου και επιχορήγησης είναι διαφορετικοί, αυτοί θα πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά στην ίδια τράπεζα.

Μετά από την Υπαγωγή του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του τρόπου κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής (Ίδια Κεφάλαια / Δάνειο), θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης της επιχορήγησης του ωφελούμενου το 70% της προβλεπόμενης επιχορήγησης όπως έχει προσδιοριστεί στην απόφαση Υπαγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα δήλωσης υπαναχώρησης από την Υπαγωγή, σε οποιοδήποτε στάδιο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, δώδεκα (12) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).

Εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί κατ’ ελάχιστον το ποσοστό που ορίζεται στο κεφάλαιο 7.2 για την τμηματική ολοκλήρωση του επιλέξιμου Π/Υ παρεμβάσεων βάσει της απόφασης υπαγωγής. Επί της άνω τμηματικής προθεσμίας δεν δίδεται δυνατότητα παράτασης. Αν η τμηματική προθεσμία παρέλθει χωρίς την εξασφάλιση του ανωτέρου όρου, θα κινείται η διαδικασία απένταξης της αίτησης, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, αν απαιτείται θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση.

Εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ήτοι:

 • η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων και η τυχόν εξόφληση των λοιπών απαιτούμενων δαπανών με ίδια κεφάλαια (π.χ. έκδοση αδειών, ασφαλιστικές εισφορές),
 • η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και η εξόφληση αυτής,
 • η έκδοση παραστατικών τυχόν μελετών ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
 • η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά,

Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται σχετική απόφαση ολοκλήρωσης από το Φορέα Υλοποίησης. Η καταβολή του υπόλοιπου της επιχορήγησης ή/και του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από τον επιτυχή έλεγχο της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8.3. του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» οι Ωφελούμενοι έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

 • Να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό και την απόφαση υπαγωγής.
 • Να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής τους, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσουν και τις προθεσμίες που τίθενται από το Πρόγραμμα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνουν κατά την υποβολή της αίτησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φορέων του Προγράμματος θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου του Ωφελούμενου και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.
 • Να τηρούν τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα, σε περίπτωση που έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση.
 • Να δεχθούν προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.
 • Να διατηρήσουν το έργο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την τελική εκταμίευση του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και να μη μεταβάλλουν ουσιαστικά τις υλοποιημένες παρεμβάσεις και κατά τρόπο που επηρεάζειτη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση των στόχων υλοποίησής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου μετά την τελική εκταμίευση, ο ωφελούμενος οφείλει να ενημερώσει τον νέο ιδιοκτήτη για τις άνω υποχρεώσεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.
 • Να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.
 • Να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον Ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις ενοικίασης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα.
 • Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και για όσο χρόνο ο Ωφελούμενος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος, και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση μη τήρησης από τους Ωφελούμενους των όρων και των προϋποθέσεων του Προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στον Οδηγό Εφαρμογής και την Απόφαση Υπαγωγής, επέρχονται οι συνέπειες που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 8.4. του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα με τους ωφελούμενους από εδώ

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *