Εξοικονομώ 2021: Έγκριση οριστικών πινάκων εγκεκριμένων & προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων

Με σημερινή του απόφαση ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας, προχώρησε στην έγκριση προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων και την έγκριση οριστικών πινάκων εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021“.

Σε σχετική του ανακοίνωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει για τα εξής:

 1. Την έγκριση του 1ου πίνακα Οριστικών αποτελεσμάτων, που αφορά σε 28.119 εγκεκριμένες αιτήσεις στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021».
  Όσοι υπέβαλαν αίτηση στο Πρόγραμμα, η οποία έχει εγκριθεί, θα πρέπει στη συνέχεια να δηλώσουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης, με ποιόν τρόπο θα καλύψουν την ίδια συμμετοχή (ίδια κεφάλαια, ή τραπεζικό δανεισμό). Όσοι επιλέξουν την χρήση ιδίων κεφαλαίων, θα μεταβαίνουν άμεσα σε Υπαγωγή στο Πρόγραμμα.
 1. Την έγκριση του 1ου πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, που αφορά σε 33 απορριπτέες αιτήσεις στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021».
  Όσοι υπέβαλλαν αίτηση, η οποία έχει απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα της ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων.

Συνολικά, μετά και την απόφαση ένταξης όλων των επιλαχόντων στο «Εξοικονομώ 2021», οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι 87.578 νοικοκυριά και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, στην απόφαση του Υπουργού σημειώνονται τα εξής:

Θέμα: Έγκριση Προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων με στοιχεία «Π.Π.Α. Κ.1-01», «Π.Π.Α. Κ.2.5-01» και Οριστικών Πινάκων Αποτελεσμάτων με στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-01», «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-01», του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
.
Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 2. Το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων……. Μετονομασία ……. του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας….».
 3. Το Π.Δ. 132/2017 (A’ 160 ) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», όπως ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 2/2021 (Α΄2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 5. Την υπ’ αριθμ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 (Β΄2733) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄1540) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β΄1577) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύουν».
 6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348/05.11.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» (B’ 5124).
 7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” (Β’ 5778).
 8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508/28.09.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021″, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄5778)» (Β’ 5111).
 9. Την υπό στοιχεία ΤΕΕ-27800-06.10.2022 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ / 103039 /1596 /07.10.2022) εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, φορέα υλοποίησης του προγράμματος,  για την έγκριση των υπό στοιχεία «Π.Π.Α.-Κ.1-01» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-01» Προσωρινών Πινάκων Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.
 10. Την υπό στοιχεία ΤΕΕ-27748-06.10.2022 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ /102792 /1588 /06.10.2022) εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, φορέα υλοποίησης του προγράμματος,  για την έγκριση των υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-01» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-01» Οριστικών Πινάκων Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.
 11. Το γεγονός ότι οι άνω υποβληθέντες πίνακες είναι σύμφωνοι με τους όρους του Προγράμματος.
 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της οριζόμενης με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τους υπό στοιχεία «Π.Π.Α.-Κ.1-01» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-01» Προσωρινούς Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, οι οποίοι υποβλήθηκαν με το σχετικό 9, όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Β. Εγκρίνουμε τους υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-01» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-01» Οριστικούς Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, οι οποίοι υποβλήθηκαν με το σχετικό 10, όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Γ.    Εξουσιοδοτούμε    το    Τεχνικό    Επιμελητήριο    Ελλάδος,      Φορέα                 Υλοποίησης     του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», να προβεί στις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, με σκοπό την Υπαγωγή των Εγκεκριμένων αιτήσεων που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες αποτελεσμάτων.

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *